Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

Kerkelijk Bureau

Doelstelling
Het bijhouden van de registratie van de leden van de kerk. Het doel van de registratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. 

Verantwoordelijkheid / Communicatie
Het College van Kerkrentmeesters is binnen de kerkenraad verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende het Kerkelijk Bureau. De communicatie met de kerkenraad verloopt via de scriba. 

Werkwijze:
Voor de verwerking van de ledenadministratie wordt thans gebruik gemaakt van een voorziening die in het leven is geroepen door de PKN.
LRP is de afkorting en staat voor Ledenregistratie Protestantse kerken.
Het gaat om een geautomatiseerd systeem dat via internet werkt.


Copyright © 2020. All Rights Reserved.