Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen
College van Diakenen
 
De diakenen zorgen ervoor, dat de financiële zaken tijdens de kerkdiensten worden geregeld.
Er wordt deelgenomen aan de vergaderingen van de kerkenraad en van het college van diakenen;
Daarnaast worden er indien nodig, kerkautodiensten verzorgd. Tevens worden er middels het contactteam, onderdeel van het college van diakenen, kaarten verstuurd naar en bezoeken afgelegd aan gemeenteleden die de leeftijd van 70 jaar en ouder hebben bereikt.
Ook wordt er zo mogelijk een speciale dienst voorbereid in het kader van het werelddiaconaat.
Het woord diaken is afgeleid van het Griekse 'diakonos", dat ook kelner betekent. De diaken heeft inderdaad iets van een kelner, die heen en weer loopt, communiceert tussen binnen en buiten de kerk, wisselt tussen sociale en liturgische functie.
Taken binnen de eredienst
-       Het Kyrie gebed
Hierin wordt in algemene bewoordingen de nood van de wereld en de mensheid voor het aangezicht van God uitgesproken.
Elk gebed kan door de gemeente beantwoord worden met: "Heer ontferm U”. Bij speciale diensten (meestal bij de viering van het Heilig Avondmaal) wordt door een van de diakenen het kyriegebed uitgesproken.
-       De inzameling van de gaven.
In de regel wordt gecollecteerd voor kerk/zwo en diaconie. De collecte voor de diaconie, de zorg voor de behoeftige naaste gaat vooraf aan de "gewone" zorg voor onszelf.
-       De Heilig Avondmaalsviering.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal hebben de diakenen een specifieke taak, die in het volgende tot uiting komt:
- de diakenen maken brood en wijn gereed voor de viering al of niet samen met de koster.
- brood en wijn worden voor de viering door de diakenen op de tafel geplaatst.
- de diakenen maken de tafel gereed (brood breken, schalen en bekers, zo ook bekers met druivensap).
- de diakenen maken de tafel tijdens de dienst gereed.(laken weghalen ed.) Bij de lopende Avondmaalsviering(of in de kring) reiken de diakenen de bekers en de schaal met brood aan, aan de gemeenteleden.
 
Taken buiten de eredienst
-       Beheer en besteding diaconaal geld
-       Een bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten voor oudere gemeenteleden
-       Promotie van werelddiaconaat-projecten, zoals ‘oikocredit’ in kerkdiensten en kerkblad
-       Aandacht vragen (in kerkdiensten, kerkblad of met behulp van de website) voor minderheden, opvang vluchtelingen, milieuproblematiek en hulp bij rampen  

Bovenstaande beschrijving is opgenomen in het beleidsplan.


Copyright © 2020. All Rights Reserved.