Anbi-pagina van het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen.

 

Algemene gegevens

Naam:      Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen
RSIN:       813 612 809 (zie http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/RSIN/Paginas/Default.aspx )

Postadres:         Postbus 10, 4670AA Dinteloord
Telefoonnummer:0167-523795 (scriba)

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Samenstelling bestuur diaconie.
Verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen binnen onze kerk is de kerkenraad.
Binnen de diaconie(die uit 6 personen bestaat) zijn een voorzitter, een penningmeester en een notuliste actief.

Doelstelling en visie
Hiervoor zij verwezen naar de informatie die dienaangaande te vinden is op de website van de PKN: (http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx)

Beleidsplan 2014 – 2018 – onderdeel College van Diakenen

De diakenen en diaconaal medewerkers zorgen ervoor, dat de financiële zaken tijdens de kerkdiensten worden geregeld.Het college van diakenen telt inmiddels 3 diaconaal medewerkers, omdat deze gemeenteleden om diverse redenen het ambt niet op zich kunnen nemen.
Alleen de bevestigde diakenen bezoeken de vergaderingen van de kerkenraad. Zowel de diakenen als de diaconaal medewerkers bezoeken de vergaderingen van het college van diakenen, welke een maal per zes weken plaatsvinden.

Daarnaast worden er indien nodig, kerkautodiensten verzorgd. Tevens worden er middels het contactteam, onderdeel van het college van diakenen, kaarten verstuurd naar en bezoeken afgelegd aan gemeenteleden die de leeftijd van 70 jaar en ouder hebben bereikt.
Tevens wordt er zo mogelijk een speciale dienst voorbereid in het kader van het werelddiaconaat. Komende jaren streeft het college naar meer inbreng tijdens de diensten op de Werelddiaconaatzondagen.


Beloningsbeleid:
zie de  arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden
Aktiviteiten 2016
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen (begroting)
De verwachte diaconale bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:


Samenvatting van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar. Per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen.

 

college vandiakenen
BATEN Begroting 2014 Rekening 2014 Rekening 2013
Opbrengsen uit bezittingen 50 94 121
Bijdragen gemeente leden 5050 5067 6381
5100 5161 6502
580
LASTEN
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk 4450 4391 5735
landelijk en wereldwijd
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant
plaatselijk werkers
Bestedingen Kerkdiensten, catechese
en gemeente werk
Bijdragen aan andere orgenen binnen de kerk
binnen de kerk 350 542 490
Lasten overige diaconale eigendommen
en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie
bankkosten
Totaal lasten 4800 4933 6225
Resultaat (baten en lasten) 300 228 352