Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

Anbi-pagina (CvK)

Anbi-pagina van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

 

Algemene gegevens

Naam:               Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen
RSIN:                824104699

Postadres:         Postbus 10, 4670AA Dinteloord

Emailadres:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling bestuur
Verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen binnen onze kerk is de kerkenraad.
Deze bestaat uit een zestal leden, die ieder afzonderlijk in het ambt van ouderling of diaken bevestigd zijn.

Doelstelling en visie
Hiervoor zij verwezen naar de informatie die dienaangaande te vinden is op de website van de PKN: (http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx)

Beleidsplan 2014 - 2018 e.v.

Het beleidsplan is in overleg en met medewerking van diverse commissies en colleges tot stand gekomen. Met dit plan beoogt de kerkenraad een brede visie uiteen te zetten voor onze plaatselijke kerk in de komende jaren. Daarnaast dient dit plan om een transparant beeld te schetsen van de structuur van de gemeente en welke doelen de commissies en colleges hebben geformuleerd voor de komende jaren. Aangezien het beleidsplan een periode van vier jaar bestrijkt, zal jaarlijks in maart een evaluatie en beoordeling plaatsvinden over het afgelopen jaar met betrekking tot toegepaste werkwijzen en behaalde resultaten. Op basis van deze evaluaties of naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan de kerkenraad besluiten het beleidsplan aan te passen

In dit plan zijn opgenomen:
- een profielschets van de kerkelijke gemeente
- de kerkenraad als verantwoordelijk orgaan (zie B)
- de aanwezigheid van diverse commissies (college van kerkrentmeesters, college van diakenen, jeugdraad, liturgiecommissie, contactteam, bloemengroep, verjaardagsfonds)
- de beleidsvoornemens mbt de ambtsdragers, de predikant, de groothuisbezoeken, de catechese en de communicatie


Tevens zij verwezen naar het beleidsplan van de landelijke protestantse kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/gemeente-transparant-online/Paginas/Gemeente.aspx

Beloningsbeleid:
zie de  arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

Voorgenomen bestedingen (begroting)
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten:

Samenvatting van baten en lasten over het afgesloten boekjaar.

 

 

 

 

Gereformeerde kerk te Dinteloord en Steenbergen
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting Rekening Rekening  
2021 2020 2019  
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 7.747 7.776 -  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 13 8  
Bijdragen van leden en anderen 48.213 52.631 52.285  
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 19.449 12.042 1.360  
Totaal baten A 75.409 72.462 53.653  
Uitgaven en Kosten        
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 20.212 20.319 15.414  
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 29.461 46.947 38.862  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.800 1.670 2.739  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.800 3.082 3.191  
Salarissen en vergoedingen 2.061 1.876 3.841  
Kosten beheer, administratie en archief 2.800 5.241 2.357  
Rentelasten/bankkosten 600 423 425  
Totaal lasten A 61.734 79.558 66.830  
Operationeel resultaat (A) 13.675 -7.096 -13.177  
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten - 286.001 11.982  
Incidentele lasten - - -10.182  
Incidentele baten en lasten (B) - 286.001 1.800  
Resultaat verslagjaar (A+B) 13.675 278.905 -11.377  
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -  
Toevoegingen bestemmingsreserves - -286.000 -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -286.000 -  
Resultaat naar Algemene reserve (D)  
             
           
 
 
    13.675               -7.095           -11.377
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.