Anbi-pagina (CvK)

Anbi-pagina van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

 

Algemene gegevens

Naam:               Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen
RSIN:                813 612 809 (zie http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/RSIN/Paginas/Default.aspx )

Postadres:         Postbus 10, 4670AA Dinteloord

Telefoonnummer:0167-523795 (scriba)

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling bestuur
Verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen binnen onze kerk is de kerkenraad.
Deze bestaat uit een zestal leden, die ieder afzonderlijk in het ambt van ouderling of diaken bevestigd zijn.

Doelstelling en visie
Hiervoor zij verwezen naar de informatie die dienaangaande te vinden is op de website van de PKN: (http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx)

Beleidsplan 2014 - 2018

Het beleidsplan is in overleg en met medewerking van diverse commissies en colleges tot stand gekomen. Met dit plan beoogt de kerkenraad een brede visie uiteen te zetten voor onze plaatselijke kerk in de komende jaren. Daarnaast dient dit plan om een transparant beeld te schetsen van de structuur van de gemeente en welke doelen de commissies en colleges hebben geformuleerd voor de komende jaren. Aangezien het beleidsplan een periode van vier jaar bestrijkt, zal jaarlijks in maart een evaluatie en beoordeling plaatsvinden over het afgelopen jaar met betrekking tot toegepaste werkwijzen en behaalde resultaten. Op basis van deze evaluaties of naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan de kerkenraad besluiten het beleidsplan aan te passen

In dit plan zijn opgenomen:
- een profielschets van de kerkelijke gemeente
- de kerkenraad als verantwoordelijk orgaan (zie B)
- de aanwezigheid van diverse commissies (college van kerkrentmeesters, college van diakenen, jeugdraad, liturgiecommissie, contactteam, bloemengroep, verjaardagsfonds)
- de beleidsvoornemens mbt de ambtsdragers, de predikant, de groothuisbezoeken, de catechese en de communicatie


Tevens zij verwezen naar het beleidsplan van de landelijke protestantse kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/gemeente-transparant-online/Paginas/Gemeente.aspx

Beloningsbeleid:
zie de  arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

Aktiviteiten 2015
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen (begroting)
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten:

Samenvatting van baten en lasten over het afgesloten boekjaar. Per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen.

 

 

 

College van kerkrentmeesters
BATEN Begroting 2014 Rekening 2014 Rekening 2013
Baten onr.zaken 7482
Rente baten en dividenden 1000 640 1213
Opbrengsten uit stichting
kassen en fondsen 700 7611
Bijdrage levend geld 53500 59573 57977
Door te zenden collectes
Subsidies en bijdragen 580
55200 68404 66672
LASTEN
Lasten kerk.gebouw excl.afschr. 11000 8752 20197
Lasten overige eigendommen
en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat 54200 56033 25392
Lasten kerkdiensten/catechese 2500 2395 2432
Verpl.bijdrage andere organen 4000 4149 3828
Salarissen 4400 4065 4164
Kosten beheer/administratie 5100 3449 4822
Rentelasten/bankkosten
81200 78843 60835
Totaal a-b -26000 -10439 5838
Toevoeging aan fondsen en voorz. 13012
Onttrekking aan fondsen en voorz.
Streekgemeenten 23000 23784 4189
Aandeel in lasten federatie
Overige baten en lasten
RESULTAAT -3000 334

10027